ANBI

Publicatieverplichting stichting ‘je mag er zijn’ Noord-Brabant tbv. ANBI

Beleidsplan 2023

Stichting “Je mag er zijn” Noord Brabant K.V.K. 852542719

1. Inleiding

Voor u ligt een beleidsplan van de Stichting “Je mag er zijn” Noord-Brabant. De stichting is opgericht op 27 februari 2013. Stichting “Je mag er zijn” Noord-Brabant is gevestigd te Werkendam en werkt samen met Stichting “Je mag er zijn”. Conform de statuten dient er een beleidsplan te worden opgesteld en periodiek te worden geactualiseerd. Dit beleidsplan is tevens noodzakelijk voor het behouden van de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Het plan geeft inzicht in:

  • De doelstelling van de Stichting.
  • De werkzaamheden van de Stichting.
  • De resultaten van de Stichting tot nu toe.
  • De manier waarop de Stichting geld werft.
  • Het beheer van het vermogen van de Stichting.
  • De besteding van het vermogen van de Stichting.
  • Het functioneren van het bestuur.

In 2023 zal dit beleidsplan worden geactualiseerd.

2. De doelstelling van de Stichting

Het doel van Stichting “Je mag er zijn, Noord-Brabant” is het inzamelen van en het uitlenen van tweedehands goederen aan pleegkinderen en pleegouders, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn; alles in de ruimste zin des woords.

Pleegkinderen en pleegouders, en anderen in gelijke situaties zijn te vaak in materieel opzicht, onvoldoende voorbereid op de nieuw ontstane situatie. Tussen de tijd wanneer door een rechter een OTS en een MUHP worden uitgesproken en de tijd dat een pleegkind in het pleeggezin geplaatst wordt, zit vaak maar een paar uur. Het pleeggezin heeft hierdoor weinig tijd om zich, vooral in materieel opzicht, voldoende voor te bereiden. De stichting probeert door middel van het uitlenen van eerste levensbehoefte ondersteunende materialen een helpende hand toe te steken.

3. De werkzaamheden van de Stichting.
De Stichting wil haar doelstelling onder meer realiseren door het inzamelen van tweedehands goederen en gratis ten uitleen aan te bieden aan pleegkinderen, pleegouders en anderen in vergelijkbare situaties. Door het aanbieden van deze goederen kunnen pleegouders hun pleegkinderen beter opvangen en verzorgen en kunnen pleegkinderen zich beter en veiliger ontwikkelen.
Tevens wil de stichting zich als ontmoetingspunt openstellen, waar pleegouders en pleegkinderen ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen en ,indien mogelijk, met (ervarings-)deskundige in contact kunnen komen.

Om het doel van de stichting te kunnen verwezenlijken zal de stichting haar depot gedurende enkele vaste momenten in de maand en op telefonische afspraak open stellen voor pleegouders en pleegkinderen.

4. De resultaten van de Stichting tot nu toe.
In het voorjaar van 2010 begon het initiatief om pleegkinderen en pleegouders te ondersteunen met tweedehands goederen. Hiertoe werd onderdak gezocht en gevonden in een oude porto-cabine op het terrein van een bedrijf.

Vanaf het begin zijn er contacten geweest met “Kledingmagazijn: Je mag er zijn” gevestigd in Woudenberg. In gezamenlijk overleg is vanaf die tijd gebruik gemaakt van hetzelfde concept, logo en naam.

In de afgelopen 8 jaar is er een netwerk ontstaan van particulieren en verenigingen die materialen zoals kinderkleding, kinderwagens en boxen aanleveren en pleegouders en pleegkinderen die van deze materialen gebruik maken. Ook de samenwerking met Stichting “Je mag er zijn” werd verder uitgewerkt. Niet alleen wordt er gebruik gemaakt van hetzelfde concept, logo en naam, maar ook van de website: www.jemagerzijn.nl en is er nu ook samenwerking met Stichting ‘Je mag er zijn’ locaties door heel het land.

In de winter van 2012 werd bekend dat “Je mag er zijn” Noord Brabant in aanmerking kon komen voor een subsidie en werd besloten om in navolging van Stichting “Je mag er zijn” en Stichting “Je mag er zijn” Noord-Holland officieel een stichting te worden.

5. De manier waarop de Stichting geld werft.
Van 6 maart 2013 tot 2018 beschikte de Stichting “Je mag er zijn” Noord-Brabant over een subsidie verstrekt door Stichting “Kinderpostzegels” Nu wordt er elk jaar naar sponsors gezocht en tot nu toe is dit gelukt.

De Stichting zal ook in het komende jaar proberen donateurs te werven, die regelmatig een vrijwillige gift of voor een bepaald bedrag per maand een bijdrage geven door Nieuwsbrieven en folders toe te zenden.

Verder schrijft de Stichting de gemeenten van diverse kerkgenootschappen aan om ondersteuning en worden hiervoor in diverse dagbladen en kerkelijke bladen advertenties geplaatst.

Om het geven van donatie aantrekkelijker te maken voor instellingen en particulieren is er in het voorjaar van 2013 de status van ANBI  aangevraagd en goedgekeurd.

6. Het beheer en de besteding van het vermogen.
Zoals in het voorgaande reeds vermeld is, beschikte de Stichting “Je mag er zijn” Noord-Brabant van 2013 tot 2018 over een subsidie verkregen van de Stichting “Kinderpostzegels”. Deze subsidie werd verstrekt voor de huur van een ruimte, de hierbij komende vaste lasten, de inrichting van de ruimte en bijkomende kosten zoals daar zijnde bankkosten. Nu worden we deze kosten betaald door andere sponsoren.

Een klein gedeelte van de subsidie (0,9%) zal gebruikt worden voor kosten voortkomende uit het houden van koffieochtenden.

Financiële middelen die verkregen worden vanuit donaties zullen gebruikt worden ter ondersteuning van de koffieochtenden, open dagen en voor het opbouwen van een buffer voor als de subsidie in de komende jaren verminderd of zelfs komt te vervallen.

7. Het bestuur.
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur vergadert, indien het nodig is. Via de mail houdt het bestuur de bestuursleden van Stichting “Je mag er zijn” en Stichting “Je mag er zijn” Noord-Holland alsmede haar vrijwilligers op de hoogte van de ontwikkelingen.

Het alledaags bestuur wordt gevormd door: Voorzitter: mevr. E.J Rosbergen – Flinterman, secretaris, mevr. J.A. Kant van den Berg en penningmeester: mevr. W.A.F. Bronsgeest Scholte.
.Het huidige bestuur heeft aangegeven geen gebruik te maken van de mogelijkheid om gemaakte onkosten in rekening te brengen bij de stichting noch vacatiegeld te verlangen

Er zal regelmatig overleg plaats vinden met kerken of instellingen, die ons in belangrijke mate ondersteunen.

De werkzaamheden van het bestuur bestaan onder meer uit.:

  1. Geldwerving via donateurs en advertenties in diverse bladen
  2. Het doorgeven van de ontwikkelingen aan de donateurs en belangstellenden.
  3. Het promoten van de doelstellingen van de Stichting in zo breed mogelijke kring.

Standaardformulier publicatieplicht  belasting ANBI: 

2019  standaardform belasting jmz (1)

2021 standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-2021

2022  standaardform belasting jmz.pdf

2023 standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-2023